Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Bob Meijer, gevestigd aan Noordijkerveldweg 10, 7161 LW Neede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78449227, ook te vinden op https://bobmeijer.nl/.
 3. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 4. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 6. Offerte: een schriftelijk aanbod van Bob Meijer.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Bob Meijer een Overeenkomst heeft gesloten.
 8. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
 9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Bob Meijer zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 10. Partij(en): Bob Meijer en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
 11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 12. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
 13. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bob Meijer, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Bob Meijer heeft aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Bob Meijer zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Bob Meijer en het voldoen aan de daarbij door Bob Meijer gestelde voorwaarden.
 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Bob Meijer zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Bob Meijer direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Bob Meijer Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum.
 3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Bob Meijer te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bob Meijer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Bob Meijer worden verstrekt.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Bob Meijer het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 6. Bob Meijer is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden . De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een maand tot op het moment van wederopzegging.
 2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden.
 3. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Bob Meijer uit de opzegging voortvloeien. Bob Meijer zal het reeds voltooide werk dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Bob Meijer te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Bob Meijer over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
 4. Bob Meijer mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
  • Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  • Opdrachtgever failliet is verklaard;
  • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Bob Meijer het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Bob Meijer genoemde prijzen zijn in euro’s.
 2. Alle door Bob Meijer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Bob Meijer het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Bob Meijer gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Bob Meijer Opdrachtgever een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald, mag Opdrachtnemer de werkzaamheden voor een volgende maand of andere vervolgwerkzaamheden met onmiddellijke ingang opschorten, tot betaling van alle openstaande facturen heeft plaatsgevonden.
 8. Bob Meijer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bob Meijer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 9. Opdrachtnemer heeft het recht om eens per jaar de tarieven te herzien. Een wijziging van de tarieven zal steeds uiterlijk twee maanden, voorafgaande aan de wijziging, aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Bob Meijer aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Bob Meijer zolang Bob Meijer geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Bob Meijer worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 2. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Bob Meijer kosteloos gebruik kan maken van een geschikte ruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, telecom of rioleringsaansluiting.
 3. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren, waaronder machtiging om accounts bij zoekmachines en Social Media platforms aan te maken.
 4. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Opdrachtnemer, gedurende de overeenkomst aan een derde de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van werkzaamheden die gelijk zijn aan de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor de opdrachtgever uitvoert.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
 7. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte advertentie- en communicatiekosten.
 8. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
 9. Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.
 10. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.
 11. Opdrachtgever is op de hoogte van beleidsbepalingen van derden – waaronder Google, Microsoft, Facebook en LinkedIn – en is zelf verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele schendingen van dit beleid.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Bob Meijer mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Bob Meijer zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Bob Meijer stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Door Bob Meijer genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Bob Meijer behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
 3. Bob Meijer blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bob Meijer, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Bob Meijer verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Bob Meijer.
 2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Bob Meijer en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.
 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bob Meijer.
 3. Bob Meijer zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Bob Meijer kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 4. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Bob Meijer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 5. De totale aansprakelijkheid van Bob Meijer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Bob Meijer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bob Meijer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Aansprakelijkheid van Bob Meijer jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Bob Meijer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bob Meijer meldt.
 9. De aansprakelijkheid van Bob Meijer met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Bob Meijer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bob Meijer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bob Meijer in staat is adequaat te reageren.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 11. Bob Meijer kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Bob Meijer in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Bob Meijer is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 12. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 13. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.
 14. Opdrachtnemer biedt geen enkele garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, informatie, adviezen en/of diensten.
 15. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist, onvolledig, misleidend en/of in strijd met de wet zijn. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken ter zake.

Artikel 14. Specifieke bepalingen online adverteren

 1. Voor de aangeboden diensten, waaronder Google Ads, Microsoft Ads en Social Media Advertising platformen, geldt een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google, Facebook en Microsoft.
 3. Advertentiekosten bij online adverteren worden rechtstreeks aan derden partijen voldaan, tenzij anders afgesproken, hierbij speciaal refererend naar Google, Microsoft en Facebook.
 4. Opdrachtgever dient telkens te zorgen voor betalingen van de facturen van Google (of andere advertentieplatforms). In geen geval schiet Opdrachtnemer deze voor of zal Opdrachtnemer anderszins voor of namens Opdrachtgever betalingen aan derden verrichten.
 5. Vooraf komen partijen het aantal benodigde uren overeen, waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden gedurende de overeenkomst niet binnen de afgesproken uren blijken meer te kunnen worden uitgevoerd, en er dus sprake is van structureel meerwerk, komen partijen opnieuw het aantal te besteden uren overeen.
 6. De overeengekomen maandelijks terugkerende uren kunnen niet worden opgepot. Wanneer Opdrachtnemer de uren niet kan maken c.q. de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren, dan vervallen deze aan het begin van de nieuwe kalendermaand.
 7. Wanneer het media- of advertentiebudget gedurende de overeenkomst significant wijzigt, kan dit van invloed zijn op het aantal benodigde te besteden uren, om het budget op de juiste manier te kunnen besteden en het account conform overeenkomst te kunnen beheren.
 8. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven door de opdrachtgever van voorschriften en richtlijnen van zoekmachines, Social Media platformen en/of andere bedrijven of instanties.
 9. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het beleid van zoekmachines of van Social Media platformen dan wel uit handhaving van dit beleid.
 10. Het is mogelijk dat Opdrachtnemer wegens onderhoud aan of update van een systeem, website of programmatuur tijdelijk geen werkzaamheden kan uitvoeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een dergelijke tijdelijke onderbreking.
 11. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Opdrachtnemer opgeleverde werk, sluit Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit.
 12. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Opdrachtnemer, maakt.
 13. Opdrachtnemer kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 15. Overige

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan derden, waaronder via haar website en Social Media, mede te delen wie haar Opdrachtgevers zijn, tenzij vooraf anders overeengekomen. Hieronder wordt mede begrepen alle commerciële uitingen, zoals advertenties.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd resultaten geanonimiseerd en uitgedrukt in percentages met derden en in commerciële communicatie te delen.
 3. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen telkens ten spoedigste aan Opdrachtnemer gemeld te worden, zodat mogelijke gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen worden. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 16. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Bob Meijer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://bobmeijer.nl/, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Bob Meijer kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bob Meijer gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Bob Meijer is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Bob Meijer of de bedrijfsactiviteiten van Bob Meijer overneemt.

Naam:             Bob Meijer

Adres:             Noordijkerveldweg 10, 7161 LW Neede

E-mail:            info@bobmeijer.nl